tiistai 10. elokuuta 2010

Espoon luottamuskriisi ratkaistava

Espoon kaupunginvaltuuston on palautettava luottamus kaupungin hallintoon

Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen ja toimialajohtaja Olavi Louko ovat syyttäjän heinäkuussa julkisuuteen saattaman päätöksen mukaan toiminnallaan heikentäneet luottamusta viranomaistoimintaan. Loukoa syytetään lahjusrikkomuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomuksesta ja Kokkosta tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomuksesta. Kaupungin ylimmän johdon joutuminen syytteeseen on vahingoittanut suuresti Espoon kaupunkia ja espoolaisten luottamusta kaupungin johtoon ja demokratiaan yleensä.

Espoon kokoomusjohto ja sen suosiosta riippuvaiset ovat vähätelleet tapausta ja antaneet siitä harhauttavaa tietoa.Tässä vaiheessa kysymyksessä on virallisen syyttäjän päätös, se ei ole vain perussuomalaisten tai kaupunginvaltuutettu Kurt Bymanin operaatio. Syyttäjän mukaan kysymyksessä on säännösten ja lain vastainen toiminta. Tähän pitäisi oikeusvaltiosssa ja Espoossakin suhtautua kaikella vakavuudella.

Suomen oikeuskäytännön mukaan syytteeseen joutunut virkamies yleensä pidättäytyy virantoimituksesta kunnes oikeus on asian ratkaissut. Mikäli näin ei tapahdu virkamies useinmiten pidätetään virantoimituksesta kunnes syyteasia on ratkaistu. Kysymyksessä ei siis ole tuomiovallan käyttö, vaan hallinnollinen toimenpide joka on välttämätön luottamuksen palauttamiseksi viranomaistoimintaan jota syyte ja siihen johtanut virkamiehen toiminta on horjuttanut. Kysymyksessä ei siis ole missään tapauksessa toverituomioistuin kuten monet kokoomuslaiset Espoossa ovat väittäneet.

Espoon kaupunki on saanut virallisen tiedon syyttäjältä samoinkuin syytetyt Kokkonen ja Louko. Syytetyt eivät ole pidättäytyneet virantoimituksesta, vaan päinvastoin arvostelleet syyttäjän päätöstä. Espoon kaupunginhallitus on kokouksessaan 9.8.2010 käsitellyt asiaa, mutta on äänestyksen jälkeen katsonut syytettyjen voivan toimia viroissaan oikeusprosessinkin aikana. Kaupunginhallitus on laiminlyönyt velvollisuutensa valmistella Kokkosen syyteasia kaupunginvaltuuston käsittelyyn, jolle asia kuuluu säännösten mukaan.

Syyteasiaa käsitellessään kaupunginhallitus ei ole kyennyt käsittelemään asiaa puolueettomasti, vaan asettunut syytettyjen puolelle odottamatta tuomioistuimen ratkaisua. Syytetyt ovat väittäneet etteivät ole tehneet mitään väärää toisin kuin syyttäjä on syytteessään päättänyt. Syytetyt Kokkonen ja Louko sekä kaupunginhallitus ovat pyrkineet julkisuudessa käsittelemään syytteenalaisten tekojen oikeutusta ja välttämättömyyttä yritysten kanssa tarvittavassa yhteydenpidossa voimassaolevia säännöksiä tulkiten, niitä venyttäen intressiensä mukaisesti.

Tässä on korostettava painokkaasti, että tuomioistuin ratkaisee aikanaan syyteen alaisten tekojen oikeellisuuden ei Espoon kaupunginhallitus tai kokoomuksen intressit. Haluan myös painottaa, että syytetyillä on oikeus puolustautua haluamallaan tavalla, mutta kaupunginhallitus toimii virkavelvollisuutensa vastaisesti ryhtyessään syytettyjen asian ajaksi oikeusprosessin käynnistyttyä. Espoon kaupunginhallitus on toiminnallaan asettunut syyttäjän ja suomalaisen oikeuskäytännön vastapuoleksi. Tämä omalta osaltaan edelleen heikentää luottamusta Espoon kaupungin viranomaistoimintaan ja vahingoittaa suuresti Espoon kaupunkia ja sen mainetta.

Espoon kaupunginvaltuuston on kuntalain säännösten mukaisesti otettava ylimmän kaupunginjohdon syyteasia ratkaistavakseen kiireellisesti. Kaupunginvaltuusto voi päättää virastapidättämisestä oikeusprosessin ajaksi ja määrätä kaupunginjohtaja Marketta Kokkoselle sijainen. Mahdollinen ja hyvin sopiva virkaatekevä kaupunginjohtaja vuoden 2010 loppuun voisi olla kansanedustaja Jukka Mäkelä, joka on jo kesäkuussa valittu Espoon tulevaksi kaupunginjohtajaksi vuoden 2011 alusta.

Jarkko Rahkonen
aikanaan Epoon kaupungin tilintarkastajien puheenjohtaja