keskiviikko 27. elokuuta 2014

Ikäihmisten palvelut turvattava vanhuspalvelulailla

Ikäihmisten palvelut turvattava vanhuspalvelulailla
(Espoossa lakia ei noudateta vielä kaikessa talousarvion 2015 valmistelussa. Haluan vauhdittaa lain käyttöönottoa ja siksi tämän olen kirjoittanut)

1. Lain tarkoitus
Ikääntyvät ihmiset haluavat asua niin pitkään kuin mahdollista omassa kodissaan läheistensä ja ystäviensä parissa. Laitoshoitoa tai tehostettua asumispalvelua tarvitsee nykyään alle 10% (Espoossa 4-6%) yli 75 vuotiaista suomalaisista. Nykyaikainen hoito pyrkii ylläpitämään myös tuon alle10 prosentin vanhusjoukon vireyttä ja liikuntakykyä mahdollisimman hyvin. Vuosi sitten voimaan tullut ns. vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnat varmistamaan jokaisen ikäihmisen tarvitsemien palvelujen ja hyvän hoidon saannin. Laki tulee kaikilta osin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Laki velvoittaa kaikkia kuntia toimimaan niin, että jokainen ikäihminen hoidetaan hyvin lähtien vanhuksen tarpeista.
2. Median kirjoittelua
Lain toteuttamisella on ratkaiseva merkitys vanhusten, ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Koska laki on uusi ja sen säännöksiä ei tunneta vielä kovin hyvin toivon, että sen esittelyä jatketaan tiedotusvälineissä. Seuraavassa yritän selkokielellä kuvata vanhuspalvelulain 980/2012 keskeisiä sännöksiä.
Helsingin Sanomissa esitettiin 07.07. kaksi valitettavaa esimerkkiä miten vanhuksia kohdellaan tänään. Muitakin valitettavia esimerkkejä on tuotu julkisuuteen muissa tiedotusvälineissä. Tärkeää on, että palvelujen ja hoidon puutteita tuodaan julkisuuteen jotta voidaan em. lain vaatimuksia toteuttaa kaikilta osin niin, ettei tulevaisuudessa yhtään em. valitettavaa vanhuksen huonoa hoitoa esiinny. Lain säännöksiä on kuntien noudatettava joten em. esimerkit eivät ole lain mukaan enään sallittuja.
3.1 2§ Jokaisen palvelutarve on selvitettävä
Lain 2§:ssä säädetään, että kunnan velvollisuus on huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamisesta kunnassa. Laissa edellytetään että jokaisen iäkkään henkilön palvelutarve selviteään ja siihen vastataan tarvittavilla palveluilla sekä varmistetaan myös palvelujen laatu. Laissa on viitattu myös useisiin muihin lakeihin joita on noudatettava tarpeen mukaan.
Laissa ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä. Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä.
Espoossa tätä 2§ ei ole tosissaan otettu vielä käytännön työn perustaksi.
3.2 5§ Suunnitelma lain vaatimusten toteuttamiseksi
Lain 5§:ssä on tarkat määräykset miten kunnan on laadittava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä lain vaatimusten toteuttamiseksi. Suunnitelmassa on kunnan määriteltävä tarvittavien palvelujen määrä ja laatu sekä tavoitteet niiden kehittämiseksi. Tärkeätä on että kunnan tulee määritellä myös ne kunnan eri toimialojen toimenpiteet, jolla edellä mainitun suunnitelman toteuttamien vaatii. Tässä kunnan tulee toimia yhteistyössä kunnassa toimivien julkisten tahojen yritysten sekä ikääntyvää väestöä edustavien järjestöjen sekä muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
Erittäin tärkeää on, että kunnan tulee ottaa kaikki edellä esitetyt vaatimukset huomioon kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja taloussuunnitelmaa päätettäessä ja myös terveydenhuoltolain tarkoittamasta hyvinvointiraporttista päättäessään. Erityisesti lain 9§:ssä velvoitetaan varaamaan riittävät voimavarat edellä 5§:ssä tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Vielä kuntaa velvoitetaan osoittamaan voimavaroja muihinkin ikäihmisten tarvitsemiin toimenpiteisiin kuin niihin mitä 5§:ssä tarkoitetaan.
Espoossa yllä tarkoitettua suunnitelmaa ei ole laadittu eikä tarvittavia voimavaroja varattu vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa (vielä 28.08.).
3.3 Lain vaatimukset täyttävää vanhusneuvostoa on asettava 01.01.2015
Erityisen tärkeää on että jokaisen kunnan tulee 11§:n mukaan asettaa vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Vanhusneuvoston jäsenten on edustettava ikäihmisiä ja heidän yhteisöjään. Vanhusneuvosto on otettava mukaan edellä 5§:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun. Tämä ikäihmisiä edustava vahusneuvosto varmistaa, että kunta toteuttaa lakia oikein kaikkien ikäihmisten tarpeiden vaatimalla tavalla.
3.4 Lain palvelut on ensisijaisesti järjestettävä omaan kotiin
Lain 14§:n mukaan iäkkään henkilön hoito ja huolenpito on kunnan toteutettava ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla vastaamaan hänen kulloisia palveluntarpeita.
Espoossa lain14§:n periaate ei ole vielä ensisijainen yksilöllisesti.

3.5 Pitkäaikaishoito vain lääketieteellisin perustein
Pitkäaikainen hoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan hoidon kannalta muutenkin perusteltua. Tämä hoito on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Iäkkään henkilön tulee voida ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, teveyttä ja toimintkykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Lisäksi hyvin tärkeää: iäkkäälle avio- ja avopuolisolle on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä.

4. Ikäihmisten palvelut on nyt turvattu vanhuspalvelulain mukaan vuoden 2015 alusta erittäin hyvin, MUTTA vain jos kunta noudattaa lakia
Ratkaisevaa on kuitenkin miten kunta noudattaa, toteuttaa edellä kuvattuja lain keskeisiä säännöksiä. Kunnassa ratkaisee viimekädessä valtuuston asenne ja valtuuston voimasuhteet, jotka riippuvat kuntavaalien tuloksesta. Viime kädessä me äänestäjät päätämme valitsemmeko valtuustoon riittävästi ikäihmisiä arvostavia vanhuspalvelulain ja muiden lakien sännösten toteuttajia. Tärkeä valvontatehtävä on vahusneuvostolla edellyttäen, että sen jäsenet on asetettu lain vaatimalla tavalla ikäihmisten edustajista.
4.1 Iäkkään henkilön palvelutarve on selvitettävä viipymättä
Lain 15§:ssä on tarkat säännökset iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittämisestä viipymättä hänen itsensä, omaisensa, läheisensä tai edunvalvojansa kanssa. Toimintakykyä arvoitaessa on selvitettävä, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään ja missä asioissa hän tarvitsee tukea ja apua. Edelleen lain 16§:n mukaan kunnan on palvelutarpeen mukasesti laadittava viipymättä palvelusuunnitelma jossa määritellään iäkkään henkilön toimintakyvyn perusteella tarvittavien palvelujen kokonaisuus. Lain 18§:n mukaan kunnan on tehtävä iäkkään henkilön tarvitsemista sosiaalipalveluista päätös viipymättä ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon vaarannu.
Espoossa ei noudateta lain §§ 15, 16, 18 jokaisen iäkkään henkilön osalta

4.2 Lakia on noudatettava vuoden 2015 talousarviossa
Laissa on muitakin kuin edellä mainittuja tärkeitä säännöksia. Laki velvoittaa kuntia jo vuoden 2015 talousarviossaan täysimääräisesti noudattamaan lain säännöksia ja varaamaan vuoden 2015 talousarvioon lain vaatimat voimavarat. On huomattava, että lain soveltamisessa on noudatettava myös sosiaali- ja terveysministeriön ohjeita ja määräyksiä.
4.3 Laissa on tarkemmat säännökset miten lain noudattamista valvotaan kunnassa ja valtion viranomaisissa.
Lopuksi kaikki edellä esitetty merkitsee, että alussa viittaamani Helsingin Sanomien kirjoituksessa 07.07. mainitut tapaukset ovat jatkossa lainvastaisia. Mikäli tällaisia tapauksia myöhemmin havaitaan ne käsitellään lain rikkomuksina ja vastuulliset joutuvat niistä vastaamaan. Laissa on selvät määräykset myös siitä miten lain noudattamista valvotaan, mutta se on toisen lirjoituksen aihe
5. Vastuu on meillä kaikilla
Meillä kaikilla on erityinen vastuu huolehtia ikäihmisistä ja kunnoittaa heitä merkittävän elämäntyön tehneinä. Tämä merkitsee myös sitä, että kaikkien asenne vanhuksiin on uudistuttava vastaamaan nykypäivän tilannetta.


28.08. 2014 Jarkko Rahkonen

Espoon vanhusneuvoston jäsen ja sd valtuustoryhmän jäsen (varavaltuutettu)