keskiviikko 19. toukokuuta 2010

Espoon Vanhusneuvosto toimii

Espoon eläkkeensaajien yhdistysten yhteiskokous Espoon Hanikassa 19.05.2010

Espoon Vanhusneuvoston toiminnasta 2010/ varapj. Jarkko Rahkonen

Espoon vanhusneuvosto toimii espoolaisten vanhusten edunvalvojana ja puolestapuhujana kunnallisessa päätöksenteossa. Vanhusneuvosto tuo kaupungin palveluihin ja kaupunkisuunnitteluun ikääntyvien espoolaisten näkökulman.

Espoon vanhusneuvosto on toiminut aktiivisesti, ensimmäiset 10 vuotta Aaro Peuraniemen viisaalla johdolla. Aaro toimii edelleen toiminnan tukena ja kannustajana.

Vanhusneuvostoon kuuluu neljätoista varsinaista jäsentä, joilla jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Vanhusjärjestöjä niistä edustaa kahdeksan varsinaista ja varajäsentä ja kaupungin hallintokuntia kuusi varsinaista ja varajäsentä. Puheenjohtaja on Olli Männikkö ja varapj Jarkko Rahkonen.

Kerran vuodessa vanhusneuvosto kutsuu eläkeläisjärjestöjen edustajat yhteistyötilaisuuteen, jossa käsitellään ajankohtaisia vanhuspoliittisia asioita ja järjestöjen esityksiä kaupungin hallinnolle. Viime tilaisuus oli 11.05.2010 valtuustosalissa, jossa kuultiin alustus Espoon ikääntymispoliittisen ohjelman toteutumisesta ja esiteltiin järjestöjen aloitteet, 31 kpl. Vanhusneuvosto valvoo näiden aloitteiden ja aiemmin tehtyjen aloitteiden vaatimien toimenpiteiden toteuttamista pitkin vuotta.

Vanhusneuvosto järjestää syksyisin Espoon kulttuurikeskuksessa mieliä kohottavan tilaisuuden Sykettä Syksyyn, seuraava on lauantaina 2. lokakuuta 2010.

Tehtävät ja toimintasääntö
(Tämä on virallista tekstiä johon olen kursiivilla lisännyt kuluvuna vuonna tehtyjä toimia.)

1. Edistää viranomaisten, vanhusten ja vanhusjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa.

2. Seuraa vanhusten tarpeiden kehitystä kaupungin alueella. Kaupungin (ja valtion) tilastotoimen tietojen, toimintakertomusten, sosiaaliasiamiehen ja muiden raporttien pohjalta on selvitetty tarvittavia toimia.

3. Seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kaupungin hallinnon päätöksentekoa vanhusten kannalta. Selvitetään lautakuntien, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätösten ja valmisteluaineiston vaikutusta ikäihmisten tarvitsemien palveluiden ja muun tarvittavan tuen kannalta.

4. Edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa julkiseen päätöksentekoon. Tehdään esityksiä eläkkeensaajien ja ikäihmisten muiden yhdistysten taloudellisen tuen lisäämiseksi ja tarvittavien kokoontumistilojen saamiseksi. Vanhusneuvoston päätti osaltaan järjestöjen hakemista avustuksista 22.03.2010.

5. Edistää vanhusten selviytymistä yhteiskunnan eri toiminnoissa kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, sosiaaliturvassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa sekä muissa kunnallisissa palveluissa. Espoon ikääntymispoliittisen ohjelman kaupunginvaltuusto on hyväksynyt joulukuussa 2008. Ohjelman edellyttämien toimenpiteistä tehdään aloitteita virkamiehille ja luottamushenkilöille.

6. Seuraa kaupungin tuottamien vanhuksille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä ja tiedottaa hallintokuntien myötävaikutuksella vanhusjärjestöille vanhuksien palveluiden ja tukitoimien kehityksestä ja saatavuudesta. Seniorin palveluopas (72 sivua) on saatavissa kaupungin palvelupisteistä. Puhelimitse saa tietoja palveluista: Seniorineuvonta puh. (09)816 30 265 ma-to klo 10-15. Lisäksi ”avoin Espoo” nettisivuilla on ykstyiskohtaista tietoa kaupungin palveluista.

7. Vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat ja vastaavat soveltuvat myös henkilöille, joiden kyky liikkua, toimia, ja suunnistautua on iän, vamman taikka sairauden vuoksi rajoittunut. Vanhusneuvosto antaa Espoon rakennuslautakunnalle lausunnon ikäihmisille tarkoitettujen rakennusten esteettömyydestä ennen rakennuslupapäätöstä.

8. Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin viranomaisille vanhuksia koskevissa asioissa. Vanhusneuvosto on kokouksessaan 25.03. esittänyt kaupungin talousarvioon sisällytettävä tarvittavat voimavarat pitkäaikaishoitopaikkojen lisäämiseksi kasvavan tarpeen mukaisesti. Esityksen julkaisi mm. Helsingin Sanomat.

9. Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta.
10. Valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä antaa toimintakertomuksen.
11. Hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kaupunginhallituksen määräämät tehtävät.

Lähiajan tehtäviä
Espoon kaupungin vuoden 2011 talousarvion valmistelu on käynnissä. Vanhusneuvoston ja eläkkeensaajien yhdistysten yhteisenä tehtävänä on saada kaupungin talousarvioon ja taloussuunnitelmaan Espoon ikääntymispoliittisen ohjelman tarvitsemat voimavarat. Tämä ohjelma on meidän kaikkien ikäihmisten edunvalvontaa tekevien raamattu, tutustukaamme siihen.

Käynnissä on myös Espoon kaupungin palvelurakenneuudistus, joka sisältää olosuhteiden muutosten edellyttämiä tarpeellisia myönteisiä uudistuksia, mutta myös ikäihmisten uhkana ja palvelujen heikkenemisenä kokemia muutoksia. Osa uudistuksista ja muutoksista tulee sisältymään jo seuraavaan talousarvioon. Tähän muutosprosessiin myönteisesti vaikuttaminen on kaikkien ikäihmisten edustajien tärkeä tehtävä.

Espoon eläkkeensaajien yhdistykset pohdiskelevat loppuvuonna kokouksissaan ikäihmisten edunvalvonnan tarpeita ja Espoon vanhusneuvostolle ja muille luottamushenkilöille tehtäviä esityksiä.

Aloite
Espoon eläkkeensaajayhdistysten jäsenet ovat yhteiskokouksessaan 19.05. 2010 Hanikassa päättäneet esittää Espoon sos.dem. kunallisjärjestölle sekä sen valtuustoryhmälle, että Espoon kaupungille perustetaan vanhusasiamiehen virka ja otetaan siihen tarvittavat varat vuoden 2011 talousarvioon. Aloitteessa tulee esittää myös, että vanhusasiames toimisi myös vahusneuvoston sihteerinä kuten Espoossa jo oleva vammaisasiamies toimii vammaisneuvoston sihteerinä.